ข่าวสาร

นพ.ประยูร เจนตระกูลโรจน์ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 .

นพ.ประยูร เจนตระกูลโรจน์

ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือโรงพยาบาลผิวหนัง อโศก จำกัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้รับเกียรติจาก

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด ๔

ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ เนื่องในโอกาสที่ได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง "สารเติมเต็มผิวหนังชนิดฉีด ที่ไม่ใช่กรดไฮยาลูโรนิกเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของผิวหนัง"

โดยมี ภญ.พิมลวรรณ ทันตวิวัฒนานนท์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด

และ ภญ.สินีนาฏ สีสรรค์ เภสัชกรชำนาญการ ให้การต้อนรับ

โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก ขอขอบพระคุณบุคลากรกลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาดทุกท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ