พญ. ปาจรีย์ ฑิตธิวงษ์

เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนังเด็ก

SKIN HOSPITAL TM

โรงพยาบาลผิวหนังอโศก

อโศก

  • วันที่
  • เวลา
  • เสาร์
  • 12.00 - 18.00

แผนกศัลยกรรมผิวหนัง

พญ. ฐิตาภรณ์ วรรณประเสริฐ

เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนังเด็ก